Sportkaupan tietosuojaseloste

 

Tämä̈ tietosuojaseloste on laadittu General Data Protection Regulation (jäljempänä̈ “GDPR”) – asetuksen mukaisesti. Tietosuojaselosteessa kerromme mitä̈ tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi Sportkauppa.fi:n Verkkokauppaa ja mihin näitä̈ tietoja käytämme. Käyttäessäsi verkkokauppaamme, tulkitsemme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

REKISTERINPITÄJÄ
Sportkauppa.fi (0112536-6)
Meiramikuja 1
01510 VANTAA

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Mikko Parma
asiakaspalvelu@sportkauppa.fi

REKISTERIN NIMI: Sportkauppa.fi:n verkkokaupan asiakasrekisteri

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus ja peruste

Rekisteriä käytetään osana Sportkauppa.fi:n liiketoimintaa ja on tarpeen Sportkaupan sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Keräämme asiakkaan antamia henkilötietoja ja asiakkaan verkkokaupan käyttöä̈ koskevia tietoja asiakasrekisteriin. Henkilötietojen käsittelyssä̈ noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta, henkilötietolakia ja muuta tietosuojaan liittyvää̈ lainsäädäntöä ja hyvää̈ tietojenkäsittelytapaa.

Käytämme verkkokaupan asiakkaan henkilötietoja Sportkauppa.fi:n ja asiakkaan välisen:

 • Asiakaspalveluun ja asiakassuhteen ylläpitoon
 • Tilausten, maksamisen, laskutuksen ja toimitusten hoitamiseen
 • Kampanjoiden ja tuotteiden markkinointiin

Sportkauppa.fi myös kehittää ja suunnittelee toimintaansa asiakastietojen analytiikan avulla (esimerkiksi valikoiman kehittäminen vastaamaan kysyntää).

Asiakasrekisterin pitämisen perusteena on Sportkauppa.fi:n ja asiakkaan tilauksen perusteella syntynyt asiakassuhde. Asiakassuhteen perusteella Sportkauppa.fi:lle syntyy myös oikeus lähettää̈ asiakkaalle sähköistä̈ suoramarkkinointia, mikäli asiakas hyväksyy suoramarkkinointiluvan tilauksen yhteydessä̈ tai erikseen tilaamalla uutiskirjeen.

Asiakasrekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yrityksen nimi ja Y-tunnus
 • Tilaustiedot ja tilaushistoria
 • Asiakasryhmä
 • Asiakasnumero
 • Asiakastilin luontipäivämäärä
 • Aikaleima asiakastiliin kirjautumisesta
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt eväasteet ja niihin liittyvät tiedot

Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja säilytysaika

Saamme verkkokaupan asiakasta koskevat tiedot asiakkaalta itseltään hänen käyttäessään Sportkauppa.fi:tä esim. tilausten tekemiseen. Lisäksi voimme saada asiakasta koskevia tietoja hänen tilatessaan uutiskirjeemme.

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa ja tiedot ovat tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten suorittamiseksi.

Säännönmukainen tietojen luovutus ja tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme luovuta asiakastietoja muille kolmansille osapuolille emmekä myöskään EU:n ulkopuolelle. Mikäli jossain vaiheessa tällaiseen kuitenkin tulisi tarvetta, asiakkaita tiedotetaan asiasta kirjallisesti ja heiltä pyydetään tietojen luovutukseen lupa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille ensiarvoisen tärkeätä. Olemme toteuttaneet tarpeelliset tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi.

Sportkauppa.fi:n asiakasrekisteriä pääsevät käsittelemään vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään ja joita sitoo sekä sopimukselliset velvoitteet että salassapitosopimus.

Tietoja säilytetään sähköisessä̈ muodossa rekisterinpitäjän järjestelmässä. Joiltakin osin henkilötietoja säilytetään myös paperilla (esim. tuotteiden palautuslomakkeet).

Rekisterinpitäjän järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Näiden lisäksi järjestelmän käyttöä rajoitetaan käyttäjäoikeuksin. Rekisteri sijaitsee tietoturvallisessa konesalissa palvelimilla EU-alueen sisällä. Konesalin tietoturvasta vastaa sopimuksellisin velvoittein asiantunteva IT-toimittaja. Palvelinkeskuksissa on huomioitu tietojen saatavuus ja tietoturva ja ne on varustettu asianmukaisilla kulunvalvonta-, videovalvonta-, murtosuojaus- ja palonestolaitteistoilla.

Paperilla säilytettävät henkilötiedot säilytetään lukkojen takana Sportkaupan omissa lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Sportkauppa.fi:n asiakkaan oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen asiakaspalvelu@sportkauppa.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat, asiakasrekisteriimme tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada näistä tiedoista kopiot.

Tiedon korjaaminen

Mikäli rekisteröity havaitsee omissa henkilötiedoissaan virheellisyyksiä tai puutteellisuuksia, hän voit pyytää̈ meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.  Rekisteröity, jolla on Sportkauppa.fi:ssä oma tili, voi myös itse muokata tietojaan omalla tilillään, joka on suojattu tilin omistajan itse antamalla salasanalla.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä̈, mikäli hän kokee, että̈ henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai että̈ Sportkauppa.fi:llä ei ole oikeutta käsitellä̈ joitain hänen henkilötietojaan.

Suoramarkkinointikielto

Sportkauppa.fi:n sähköpostimarkkinointilistalta on mahdollista poistua itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta.

Poisto-oikeus

Mikäli rekisteröity kokee, että̈ joidenkin henkilötietojen käsittely ei ole tarpeen Sportkauppa.fi:n tehtävien kannalta, on hänellä oikeus pyytää̈ Sportkauppa.fi:tä poistamaan kyseiset tiedot. Tietojen poistopyyntö käsitellään, jonka jälkeen tiedot joko suoraan poistetaan tai rekisteröidylle ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa.

Mikäli rekisteröity on eri mieltä̈ ratkaisusta, hänellä on oikeus tehdä̈ valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että̈ Sportkauppa.fi rajoittaa kiistanalaisten tietojen käsittelyä̈ siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Mikäli rekisteröity, joka on luonut Sportkauppa.fi:hin oman tilin, haluaa tämän tilin poistaa, tulee hänen ilmoittaa siitä osoitteeseen asiakaspalvelu@sportkauppa.fi.  Mikäli tilin poistaminen ei tuota asiakkaalle haittaa, me poistamme asiakastilin. Muussa tapauksessa kerromme asiakkaalle, mitä mahdollista haittaa tilin poistamisesta voi hänelle olla (esim. tilin poistaminen poistaa myös tiedot voimassa olevista alennuskupongeista tms.). Mikäli asiakas tästä huolimatta haluaa poistaa tilin, me poistamme sen hänen puolestaan.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Evästeet ja tilastointi

Käytämme verkkokaupassa evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun kävijäseurannassa ja palvelun käyttäjäkokemuksen parantamisessa.

Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkokauppaa ja sen tarjoamia palveluita. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla oman internet-selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

Sportkauppa.fi käyttää Google Analytics-ohjelmaa analysoidakseen sitä, miten verkkokauppaa käytetään. Google Analyticsin avulla saadun tiedon avulla pyrimme parantamaan asiakkaan käyttökokemusta sekä Sportkauppa.fi tarjoamaa palvelua.